Podmienky používania

Táto webová stránka je spravovaná spoločnosťou Merck Sharp & Dohme, s.r.o., so sídlom Karadžičova  8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 44 393 326, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 54614/B (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá je dcérskou spoločnosťou Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA. Táto webová stránka je určená na používanie osobám vo veku najmenej 18 rokov, pričom používaním tejto webovej stránky návštevník zároveň potvrdzuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že sa na vás vzťahujú a že budete dodržiavať podmienky používania tejto webovej stránky (ďalej len „Podmienky používania“). Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto Podmienky používania z času na čas a podľa potreby meniť, pričom na tejto stránke vždy uverejní oznámenie o akejkoľvek takejto zmene, vrátane dátumu jej účinnosti. K týmto Podmienkam používania máte kedykoľvek prístup kliknutím na odkaz „Podmienky používania“ uvedený na spodnej lište každej stránky tohto webu.

Akékoľvek informácie na tejto webovej stránke majú len informatívny charakter. Nič na tejto stránke nemožno chápať ako poskytovanie poradenstva alebo odporúčania pre rozhodnutie alebo konanie ohľadom vášho zdravia alebo zdravia iných osôb. Ak ste pacientom, prosím konzultujte s vaším lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia alebo akékoľvek rozhodnutie o liečbe ešte pred tým, ako ho uskutočníte. Ak ste lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom, nesmiete dovoliť, aby obsah tejto webovej stránky nahrádzal vaše vlastné medicínske zhodnotenie, ktoré ste povinný uplatniť pri vyhodnocovaní informácií na tejto webovej stránke.

Hoci sa vynaložilo primerané úsilie na zabezpečenie toho, že informácie na tejto webovej stránke sú správne, úplné a aktuálne, Spoločnosť (v rozsahu prípustnom právnymi predpismi) výslovne odmieta poskytnúť záruky alebo vyhlásenia ohľadom správnosti, úplnosti alebo aktuálnosti týchto informácií. INFORMÁCIE NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, IMPLICITNEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY SÚLADU S PRÁVNYMI PREDPISMI. Spoločnosť ďalej nepreberá zodpovednosť za akúkoľvek škodu, bez ohľadu na jej údajnú príčinu alebo teóriu zodpovednosti, na ktorej je založená, vrátane, nie však výlučne, zodpovednosti za škodu na zdraví alebo ušlý zisk.

Na tejto webovej stránke Spoločnosť a jej pridružené osoby môžu, prostredníctvom registračných procesov alebo iných postupov, získavať osobné údaje o vás. Prosíme,  oboznámte sa s Podmienkami ochrany  osobných údajov na internete Spoločnosti pre získanie podrobnejších informácií ohľadom ochrany vašich osobných údajov. Zodpovedáte za správnosť vašich osobných údajov, ktoré poskytnete Spoločnosti prostredníctvom tejto webovej stránky.

Okrem informácií, na ktoré sa vzťahujú Podmienky ochrany osobných údajov, akákoľvek komunikácia alebo materiály, ktoré poskytnete na tejto alebo prostredníctvom tejto webovej stránky, vrátane údajov, komentárov, otázok, návrhov, nápadov, konceptov, know-how, techník alebo obdobných  informácií, sa stávajú vlastníctvom Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená tieto voľne a bezodplatne používať, sprístupňovať, kopírovať alebo rozposielať takúto komunikáciu alebo materiály bez akýchkoľvek obmedzení.

Táto webová stránka môže obsahovať informácie, ktoré sú poskytované priamo tretími stranami alebo prostredníctvom prepojení na iné webové stránky. Takéto informácie alebo prepojenia tohto druhu sú uvedené na rozličných miestach v rámci tejto webovej stránky. Spoločnosť nekontroluje ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie poskytované tretími stranami na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom prepojení na iné webové stránky, ktoré sú dostupné na tejto webovej stránke.

Tieto webové stránky môžu obsahovať „progresívne vyhlásenie“ v zmysle ustanovení bezpečného prístavu zákona U.S. Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Spoločnosť sa nezaväzuje verejne aktualizovať akékoľvek „progresívne vyhlásenie“, či už na základe nových informácií, budúcich udalostí, alebo inak. Ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na to, že výsledky sú materiálne odlišné od tých, ktoré sú opísané v „progresívnych vyhláseniach“, je možné nájsť v najaktuálnejšej Výročnej správe na formulári 10- K materskej spoločnosti Spoločnosti, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, a v iných podaniach na Securities and Exchange Commission dostupných na www.sec.gov.

Môžete vychádzať z toho, že všetky ochranné známky, logá, dizajn, slogany či úpravy, nachádzajúce sa na týchto webových stránkach, bez ohľadu na to, či sú veľkým písmom, kurzívou alebo súčasťou ochrannej známky, sú vlastníctvom Spoločnosti alebo jej pridružených osôb, alebo sú používané na základe udelenej licencie. Táto webová  stránka môže tiež obsahovať alebo  odkazovať na  patenty, dôverné  informácie, technológie, výrobky, procesy alebo iné vlastnícke práva Spoločnosti a/alebo iných strán. Táto webová stránka žiadnym spôsobom, priamo ani nepriamo, neposkytuje licenciu ani iné právo na používanie týchto ochranných známok, patentov, obchodného tajomstva, technológií, výrobkov, procesov, alebo iných vlastníckych práv Spoločnosti a/alebo tretích strán.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti nesmiete šíriť, upravovať, prenášať, opakovane používať, repostovať alebo používať obsah tejto webovej stránky na verejné alebo komerčné účely, vrátane textov, obrázkov, audio-, video- alebo audiovizuálnych záznamov. Vychádzajte z toho, že všetko, čo vidíte alebo čítate na tejto webovej stránke, je chránené autorským právom, ak nie je uvedené  inak, a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti nemôže byť použité, ak nie je výslovne uvedené inak v Podmienkach používania alebo v texte na webovej stránke. Spoločnosť neposkytuje záruky ani nevyhlasuje, že vaše prípadné použitie materiálov zobrazených alebo dostupných na tejto webovej stránke, nebude porušovať práva tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo pridružené k Spoločnosti.

Hoci Spoločnosť alebo jej pridružené osoby môžu z času na čas monitorovať alebo kontrolovať diskusie, chaty, posty, prenosy, nástenky a podobné inštrumenty na týchto webových stránkach, ak sú dostupné, Spoločnosť, v rozsahu povolenom zákonom, nezodpovedá za obsah takýchto stránok alebo inštrumentov ani za akékoľvek chyby, ohováranie, urážky, znevažovania, opomenutia, falošnosti, obscénnosti, pornografiu, nepoctivosť, nebezpečenstvo alebo nesprávnosti obsiahnuté v akejkoľvek informácii na takýchto stránkach alebo službách na týchto webových stránkach. Je zakázané postovať alebo prenášať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, znevažujúce, obscénne, škandalózne, poburujúce, pornografické alebo profánne materiály alebo akékoľvek materiály, ktoré by mohli predstavovať alebo podporovať konanie, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin, viesť k vzniku občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušovať právne predpisy.

Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade, ak porušíte Podmienky používania alebo právne predpisy alebo iným spôsobom ohrozíte dobré meno Spoločnosti, aj bez predchádzajúceho upozornenia, obmedziť alebo zrušiť akýkoľvek účet, ktorý ste si na týchto webových stránkach zriadili, alebo odstrániť či vymazať vašu komunikáciu alebo príspevky. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo vaše prípadné príspevky alebo komunikáciu vymazať alebo odstrániť v rámci reorganizácie a úpravy webovej stránky, ktorej súčasťou je aj odstránenie predmetných častí stránky s príspevkami alebo komunikáciou.

Zaväzujete sa, že nahradíte škodu, budete hájiť alebo ochránite Spoločnosť, jej pridružené osoby a jej dotknutých predstaviteľov, zamestnancov a dodávateľov pred akýmikoľvek nárokmi alebo požiadavkami, vrátane primeraných odmien za právne poradenstvo, ktoré vznesie tretia strana z dôvodu alebo údajne vyplývajúce z vášho používania týchto webových stránok alebo iného porušenia Podmienok používania alebo porušenia práv iných osôb.

V prípade sporu medzi vami a  Spoločnosťou ohľadom Podmienok používania alebo používania tejto webovej stránky, je tento potrebné riešiť v dobrej viere  prostredníctvom vzájomných rokovaní. Ak sa takýto pokus ukáže ako neúspešný, o sporoch a nárokoch sa bude rozhodovať na základe slovenského právneho poriadku, tzn. rozhodným právom je právo Slovenskej republiky, pričom súdy Slovenskej republiky majú príslušnosť na rozhodovanie prípadných sporov (vrátane predsporových úkonov, napr. konanie o neodkladnom opatrení) a v rozsahu umožnenom právnymi predpismi bude príslušným súd podľa sídla Spoločnosti. Ak právne predpisy vyžadujú dohodu o rozhodnom práve a/alebo súdnej príslušnosti, predchádzajúca veta sa bude považovať za návrh Spoločnosti na uzavretie takejto dohody, a používanie webových stránok návštevníkom za akceptovanie tohto návrhu.

Návštevník webových stránok je pri ich používaní povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky a v prípade, že sa na používanie webových stránok vzťahujú aj právne predpisy inej krajiny z dôvodu existencie kogentných ustanovení, návštevník webových stránok je povinný pri ich používaní dodržiavať aj právne predpisy tejto krajiny.

Ak sa akákoľvek časť Podmienok používania stane neplatnou alebo nevymožiteľnou, nemá to vplyv na platnosť ostatných častí Podmienok používania. Dotknutá časť Podmienok používania bude vykladaná tak, aby v čo najvyššej miere prípustnej právnymi predpismi splnila účel sledovaný jej znením.

Posledný dátum aktualizácie: 14.06.2022
SK-NON-00714