Informácia o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov
Spoločnosť Merck Sharp & Dohme s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov , Slovenská republika, IČO: 44 393 326 (ďalej len „Spoločnosť“) je prevádzkovateľom osobných údajov.
 
Typy osobných údajov
Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo na mobilný telefón, zdravotnícke povolanie, pracovisko a adresa pracoviska, informácie o vzdelaní a odbornosti, číslo registrácie (ID) v príslušnej komore a prípadne iné osobné údaje spadajúce do kategórie adries a identifikácie ako aj opisné údaje, ak je ich spracúvanie primerané a nevyhnutné vo vzťahu k účelu uvedenému nižšie (ďalej len „Osobné údaje“).
 
Účel spracúvania a právny základ spracúvania
Spoločnosť spracúva Osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak súhlas udelíte, Spoločnosť Osobné údaje zaradí do globálneho adresára kontaktov a môže vás ich prostredníctvom kontaktovať v rámci priamej marketingovej komunikácie vzťahujúcej sa k produktom spoločností patriacich do skupiny MSD a/alebo ich licenčných partnerov a poskytnúť vám informácie, napr. všeobecné medicínske informácie, informácie o farmaceutických výrobkoch a službách v právnymi predpismi povolenom rozsahu, informácie týkajúce sa vzdelávania.   Táto komunikácia môže byť realizovaná bežnou poštou v listinnej forme, ako aj elektronickými prostriedkami (elektronická komunikácia, automatické volacie a komunikačné systémy, telekomunikačné zariadenia), najmä prostredníctvom emailu, SMS a MMS správ, telemarketingu, sociálnych sietí, QR kódov, príp. akýchkoľvek informačných technológií, a to v závislosti od vašich preferencií.
 
Príjemcovia osobných údajov a prenosy osobných údajov do tretích krajín
Uvedený súhlas sa vzťahuje aj na spracúvanie Osobných údajov sprostredkovateľmi vymenovanými Spoločnosťou a konajúcimi v jej mene, predovšetkým (avšak nie výlučne) spoločnosťou Merck & Co., Inc. so sídlom Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA (ďalej ako „MSD“) a jej spriaznenými osobami (ďalej spolu s MSD ako „Tretie osoby“), ako aj na spracúvanie ďalších subjektov spolupracujúcich so Spoločnosťou pri vykonávaní vyššie uvedeného účelu (napr. účtovné spoločnosti, spoločnosti vykonávajúce prieskum trhu, cestovné agentúry, marketingové a reklamné spoločnosti, CRM spoločnosti, IT spoločnosti, spoločnosti vykonávajúce edukáciu lekárov a pacientov, a pod.). Týmto súhlasíte tiež s prenosom Osobných údajov Spoločnosťou Tretím osobám vo Švajčiarsku, Spojených štátoch amerických a iných tretích krajinách, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, avšak len na splnenie vyššie uvedeného účelu. Nakoľko sa vyššie uvedený účel môže v konkrétnom prípade týkať aj Tretích osôb, udeľujete súhlas aj vo vzťahu k nim ako prípadným ďalším prevádzkovateľom v rovnakom rozsahu ako Spoločnosti.
V rámci skupiny spoločností MSD boli prijaté záväzné vnútropodnikové pravidlá na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri cezhraničnom prenose medzi jednotlivými spoločnosťami skupiny. V súvislosti s krajinami, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu osobných údajov, takisto vyhlasujete, že ste boli informovaný/á Spoločnosťou o možných rizikách, ktoré prenosy do tretích krajín nezaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov môžu pre vás predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti alebo primeraných záruk.
 
Zdroj osobných údajov
Väčšinu z Osobných údajov sme získali priamo od vás. Niektoré nám však boli poskytnuté prostredníctvom spoločnosti KaratNet Slovakia s. r. o., so sídlom Vrakuňovská 37, Bratislava 821 06, Slovenská republika, IČO: 44 064 268, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 51316/B, ktorej ste takisto v minulosti udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom ich poskytnutia farmaceutickým spoločnostiam.
 
Práva dotknutej osoby
Vyhlasujete, že som boli informovaný/á Spoločnosťou o všetkých zákonných skutočnostiach významných v súvislosti so spracúvaním vašich Osobných údajov, vrátane vašich zákonných práv ako dotknutej osoby. Beriete najmä na vedomie, že poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné, tento súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať na adrese Spoločnosti (bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním), máte právo na prístup k Osobným údajom poskytnutým Spoločnosti, právo na opravu týchto Osobných údajov, likvidáciu, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. V prípade pochybností o dodržiavaní vašich práv zo strany Spoločnosti, máte právo požiadať Spoločnosť o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov. Máte tiež právo obrátiť sa s podnetom, prípadne podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 
Uchovávanie osobných údajov
Spoločnosť je oprávnená uchovávať vaše Osobné údaje po dobu trvania vášho súhlasu. To neplatí, ak osobitný zákon prikazuje alebo umožňuje aj dlhšie uchovávanie.
 
Kontaktné údaje
Ak máte akékoľvek otázky alebo sa na nás chcete obrátiť v súvislosti so spracúvaním vašich Osobných údajov zo strany Spoločnosti, prosíme, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese DPOSlovakia@msd.com.

Posledný dátum aktualizácie: 10.06.2022

SK-NON-00711