Prejsť nahor
Prihlásenie

Etika a transparentnosť

Etika a transparentnost
The module 1.4.1
Budujeme a posilňujeme dôveryhodné vzťahy preukázaním najvyšších etických štandardov.
The module 1.5.2

Máme dosť odvahy chcieť zmeniť svet, ale vieme, že sami to nedokážeme. Sme vďační za spoluprácu s mnohými odborníkmi, ktorí sa pridali k našej snahe objaviť a rozvíjať inovatívne lieky.

Náš priemysel sa aktívne podieľa na rozvoji a prijímaní postupov, ktoré pomáhajú ku správnemu spôsobu odovzdávania informácií a ku zvyšovaniu transparentnosti. V MSD je pre každého zodpovednosťou sa správať eticky, každý deň a vo všetkom čo robíme. Prečítajte si viac o našich etických štandardoch.

Naše produkty uvádzame na trh a predávame vždy takým spôsobom, aby lekári, zdravotné poisťovne, regulačné úrady i vláda mali k dispozícií presné, vyvážené a užitočné informácie, ktoré pomôžu nájsť to najlepšie riešenie pre pacientov.

The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.2
The module 1.5.1

​MSD dodržuje na celom svete prísne etické normy, všetky platné zákony aj spoločenské normy a pravidlá. To znamená, že:

  • dohliadame na to, aby naša spoločnosť spĺňala všetky platné zákony a predpisy;

  • prostredníctvom Kancelárie pre etické otázky spoločnosti MSD zabezpečuje v celej skupine a na všetkých úrovniach dodržiavanie etických obchodných praktík a etického správania. Naša Kancelária pre etické otázky sa stará o to, aby sme v našom podnikaní plnili náš záväzok dodržiavať najvyššie normy etiky a integrity. Zamestnancom jasne vysvetľujeme, čo sa od nich očakáva a upozorňujeme ich na to, že sú zodpovední za svoje správanie. Okrem toho máme k dispozícii mechanizmy ako Kanceláriu ombudsmana a globálne dostupnú poradenskú linku AdviceLine, ktorá pomáha a radí zamestnancom v prípade, že sa ocitnú v ťažkej situácii;

  • chránia súkromie každého jednotlivca tým, že dohliadajú na náš globálny program na ochranu osobných údajov.

Otvorene poskytujeme transparentné informácie o spolupráci. Vieme, že i naďalej si musíme zaslúžiť dôveru pacientov, a taktiež našich partnerov, zamestnancov, akcionárov a všetkých, ktorí s nami spolupracujú.

MSD je členom Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a plne zdieľa princípy Etického kódexu AIFP. Všetky spoločnosti, ktoré s ním vyslovili súhlas zaväzuje ku pravidelnému a transparentnému zverejňovaniu všetkých peňažných aj nepeňažných vzťahov, vznikajúcich medzi farmaceutickými spoločnosťami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

The module 1.5.1

Zverejňovanie výsledkov klinických štúdií

Klinické štúdie predstavujú závažný krok v procese, ktorý zabezpečuje, že naše produkty sú bezpečné a účinné. Všetky klinické štúdie ohlasujeme vopred, aby o nich pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vedeli včas. Zároveň zverejňujeme výsledky štúdií liekov, ktoré sme uviedli na trh – a to bez ohľadu na ich konečné hodnotenie.
The module 1.5.1

Obchodná a marketingová prax

Naše produkty uvádzame na trh a predávame vždy takým spôsobom, aby lekári, poisťovne, regulačné úrady i vlády mali k dispozícii presné, vyvážené a užitočné informácie, ktoré pomôžu nájsť to najlepšie riešenie pre pacientov.
The module 1.5.1

 

 Zverejňovanie EFPIA DC

  

​SPolupráca s pacientskymi organizáciami

​Asociácia na ochranu práv pacientov SR, o.z.

Asociácia na ochranu práv pacientov zastupuje pacientov už viac ako 16 rokov. Hlavnou úlohou asociácie je poskytovanie zdravotníckeho, sociálneho a právneho poradenstva, informovanie verejnosti o právach a povinnostiach pacientov, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP sa podieľa aj na tvorbe slovenských a európskych zákonov. Pre všetkých pacientov organizuje pravidelné vzdelávacie stretnutia, na ktorých sa môžu dozvedieť aktuálne informácie. MSD podporilo v roku 2016 AOPP venovaním 1,5 % z dane, v sume 4.597,48€.

 

Zväz diabetikov  Slovenka

V základných organizáciách v jednotlivých mestách Slovenska združuje diabetikov všetkých vekových skupín, ich rodinných príslušníkov a sympatizantov, zdravotníkov a rizikové skupiny.

Poslaním ZDS je chrániť práva diabetikov ako pacientov, spotrebiteľov, občanov, informovať o právach a povinnostiach a v neposlednom rade vzdelávať v oblastiach spojených s diabetom. V rámci XXVI. Dní diabetu v roku 2016, MSD podporilo Zväz diabetikov Slovenska zabezpečením odborného vzdelávania v hodnote 2000 €.