Podmienky používania

Podmienky používania
The module 1.4.1
Podmienky používania
The module 1.5.1
Platné od 22. marca 2002

Prečítajte a skontrolujte si, prosím, pozorne nasledujúcu Dohodu o podmienkach používania pred využívaním tejto webovej stránky.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s Dohodou o podmienkach  používania. Ak nesúhlasíte, prosím, opustite ju a nevšímajte si informácie, ktoré sú tu obsiahnuté.

Vitajte. Táto webová stránka je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA („MSD“).

Táto stránka a jej obsah spĺňajú príslušné právne normy a nariadenia.

Súhlas

Používaním tejto stránky sa zaväzujete dodržiavať Dohodu o podmienkach používania. MSD si vyhradzuje právo zmeniť z času na čas tieto pravidlá, ak to považuje za potrebné. Oznámenie o týchto zmenách, ako aj dátum, odkedy nadobúdajú platnosť, vždy zverejníme v rámci najnovšej Dohody o podmienkach používania na tejto webovej stránke. Momentálne platnú verziu tejto Dohody o podmienkach používania si môžete kedykoľvek prezrieť kliknutím na odkaz na konci každej strany tejto webovej stránky.


Rozsah

Podmienky používania objasnené v tejto dohode sa vzťahujú výlučne na používanie tejto webovej stránky. MSD prevádzkuje aj iné webové stránky, pre ktoré platia ich vlastné podmienky, špecifikované príslušnými webovými stránkami. Keď sa odvolávame na „MSD“, máme na mysli farmaceutickú spoločnosť Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA vrátane našich divízií Ľudské zdravie, Výskum, Výroba, Obchodná spoločnosť a Vakcíny.


MEDICÍNSKE INFORMÁCIE/ ZDRAVOTNÝ STAV

Táto stránka môže obsahovať informácie súvisiace s určitými zdravotnými problémami a ich liečbou. Ak by sa však vyskytol takýto zdravotný problém, čo najskôr navštívte svojho lekára alebo iného odborníka z oblasti zdravotníctva. Neponúkame lekárske diagnózy pre konkrétne osoby ani rady o liečbe pre konkrétnych pacientov. Jedine váš lekár alebo iný odborník z oblasti zdravotníctva môže určiť, či je liek opísaný na tejto alebo inej webovej stránke pre vás vhodný.


Prosím, predtým, ako použijete ktorýkoľvek prípravok, spomínaný na tejto alebo akejkoľvek inej stránke, prekonzultujte to so svojím lekárom alebo iným kvalifikovaným odborníkom v oblasti starostlivosti o zdravie.

Popis služieb

Táto stránka obsahuje materiály o spoločnosti MSD a jej rôznych produktoch. Niektoré časti tejto stránky sú určené pre konkrétne skupiny ľudí, vrátane zamestnancov spoločnosti MSD, jej zákazníkov a akcionárov, ako aj zdravotníckych pracovníkov a pre širokú verejnosť. Pokojne si prezerajte túto stránku, náležitým spôsobom. Váš prístup k nej a použitie informácií, ktoré obsahuje, spadá pod Dohodu o pravidlách používania a pod všetky príslušné právne normy. Prístupom a prezeraním si tejto stránky, akceptujete bez obmedzenia a výhrad túto Dohodu o pravidlách používania, a zároveň uznávate, že nahradzuje akúkoľvek inú dohodu medzi vami a spoločnosťou MSD.


Zastúpenie

Ako užívateľ tejto stránky ste zodpovedný za presnosť informácií, ktoré nám poskytujete, vrátane, no nie len, vášho štátneho evidenčného čísla a vášho profesionálneho zastúpenia. Ak nám poskytnete informácie v rámci spätnej väzby alebo iných údajov, ako otázky, pripomienky, návrhy a pod. ohľadom obsahu tejto stránky, tieto informácie nebudeme považovať za dôverné a MSD nebude mať v súvislosti s nimi žiaden záväzok, a bude ich voľne reprodukovať, používať, zverejňovať a rozširovať bez obmedzenia pre potreby iných. MSD bude voľne využívať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo iné pracovné postupy, ktoré budú predmetom takýchto informácií, a to na akékoľvek účely vrátane, no nie len, na vývoj, výrobu a predaj produktov obsahujúcich takéto informácie.


Registrácia a ochrana osobných údajov

Informácie o našom registračnom procese a o tom, ako naša spoločnosť ochraňuje vaše osobné údaje, nájdete v časti Zásady ochrany osobných údajov na internete v MSD.


Odkazy na ďalšie webové stránky

Táto stránka obsahuje odkazy na ďalšie internetové stránky MSD aj iných spoločností. MSD na seba nepreberá zodpovednosť za obsah žiadnej stránky inej spoločnosti, ku ktorej poskytuje odkaz na svojich stránkach.


Obsah tretej strany

Táto stránka nezahŕňa obsah žiadnej tretej strany. Avšak iné internetové stránky MSD, na ktoré www.msd.sk tiež odkazuje, môžu zahŕňať obsah tretej strany. Tie internetové stránky však majú svoje vlastné pravidlá používania, ktoré sa nachádzajú  na zodpovedajúcich stránkach.


Odopretie záruky

MSD prijal všetky zodpovedajúce opatrenia na zaručenie toho, že informácie na tejto stránke sú spoľahlivé. Napriek tomu, používaním tejto webovej stránky prijímate informácie, produkty a služby, ktoré sú tu uvedené “tak ako sú”. MSD neposkytuje žiadnu priamu alebo skrytú záruku ohľadom presnosti, obsahu, úplnosti, spoľahlivosti, prevádzkyschopnosti alebo zákonnosti informácií, ktoré táto stránka obsahuje, vrátane záruky predajnosti, vhodnosti na príslušný účel a záruky neporušenia vlastníckych práv, bez obmedzenia.


Dôsledky

MSD si vyhradzuje právo na pozastavenie alebo ukončenie vášho konta, ak porušíte Dohodu o pravidlách používania. Ak váš priestupok spôsobí škodu iným osobám, zaväzujete sa odškodniť MSD za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo náklady. Ak medzi vami a spoločnosťou MSD  vznikne akýkoľvek rozpor ohľadom tejto dohody a vášho používania tejto webstránky, bude vyriešený prostredníctvom vyjednávaní v dobrej viere medzi jednotlivými stranami. Ak budú tieto snahy neúspešné, všetky sporné otázky, nároky alebo spory budú predložené záväznému arbitrážnemu konaniu podľa federálneho zákona USA o arbitrážnom konaní, 9 U.S.C., §1 a nasl. Arbitrážne konanie bude vedené v súlade s pravidlami Americkej arbitrážnej asociácie (American Arbitration Association). Arbitrážny nález bude konečný a záväzný a môže byť potvrdený a vymáhaný ktorýmkoľvek súdom so zodpovedajúcou súdnou právomocou. Každá zmluvná strana zaplatí všetky právne poplatky spôsobené v súvislosti s arbitrážnym konaním. Náklady na arbitrážne konanie si jednotlivé strany rozdelia rovným dielom. Miestom arbitrážneho konania bude New Jersey.

The module 1.5.10

 

The module 1.5.10

 

The module 1.6.2

The module 1.6.2

The module 1.6.3

The module 1.6.4

The module 1.67

The module 1.6.8

The module 1.6.9

The module 1.6.10