Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
The module 1.4.1
Ochrana osobných údajov
The module 1.5.1
Záväzok MSD ochraňovať Vaše online osobné údaje

Chápeme a rešpektujeme to, že vaše súkromie je pre vás dôležité. Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete online používame a poskytujeme výhradne spôsobmi, o ktorých vás informujeme. Zabezpečujeme osobné informácie, ktoré nám poskytujete online, aby sme zabránili ich zneužitiu či rozšíreniu na iné účely. Pre bližšie informácie si, prosím, prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov na internete, uvedené nižšie, alebo nás kontaktujte

Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA*, mimo Spojených štátov známy aj ako Merck Sharp and Dohme alebo MSD, ponúka online prostriedky s úmyslom poskytnúť zdravotnícke a medicínske informácie, informácie a služby týkajúce sa liekov, ako aj firemné a finančné novinky a informácie o zamestnaní. Okrem toho, niektoré z našich webových stránok umožňujú kompetentným odborníkom umiestniť objednávky na naše lieky a očkovacie látky, uchádzať sa o granty alebo prispieť do klinických štúdií.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Web-stránky spoločnosti MSD, ktoré zverejňujú tieto Zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) sa zaväzujú zbierať, uchovávať a zabezpečovať osobné informácie o vás v súlade s týmito Zásadami, ako aj príslušnými zákonmi, smernicami a nariadeniami. Tieto Zásady sa vzťahujú na osobné informácie (ako sú definované nižšie) z online zdrojov spoločnosti MSD a prenosu dát (ako sú webové stránky, e-mail a iné online prostriedky), ktoré obsahujú odkaz na tieto Zásady. Tieto Zásady sa nevzťahujú na osobné informácie zozbierané z offline zdrojov a prenosov dát, okrem prípadov, kde sú takéto osobné informácie zlúčené s osobnými informáciami zozbieranými spoločnosťou MSD online. Tieto Zásady sa takisto nevzťahujú na online zdroje tretej strany, na ktoré môžu web-stránky spoločnosti MSD odkazovať, kde spoločnosť MSD nemá kontrolu nad obsahom a postupmi ochrany údajov takýchto zdrojov.

Tieto Zásady sú konzistentné so Zásadami spoločnosti MSD pre bezpečnú ochranu osobných údajov pri prenose osobných údajov
z Európskej ekonomickej zóny do Spojených štátov. Sú podporované strojom snímateľnou Platformou zásad spoločnosti MSD pre prednostné nakladanie s osobnými informáciami (P3P).

Prosím, prečítajte si pozorne tieto Zásady. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom týchto Zásad alebo zbierania našich dát, ich používania či postupov zverejnenia, prosím, kontaktujte nás na tej adrese, uvedenej nižšie, ktorá je pre vás relevantná.

Ako tieto zásady ochrany osobných údajov definujú "osobné údaje"?

Výraz „osobné údaje“ tak, ako je používaný v rámci týchto Zásad, sa vzťahuje na akúkoľvek informáciu alebo skupinu informácií, ktorá identifikuje konkrétnu osobu, alebo je použitá spoločnosťou MSD, resp. v jeho záujme na identifikáciu konkrétnej osoby.


Ako spoločnosť MSD zhromažďuje online osobné údaje?

Spoločnosť MSD zhromažďuje osobné údaje online pomocou webových stránok a iných online prostriedkov. Spoločnosť MSD taktiež ponúka online prostriedky v spolupráci s inými poskytovateľmi online služieb, od ktorých môže spoločnosť MSD získať osobné údaje
o používateľoch takýchto prostriedkov. Tieto online spolupráce sa riadia zmluvami, ktoré vyžadujú, aby boli osobné údaje patrične chránené.
K mnohým častiam našich webových stránok je možný prístup bez zverejnenia akýchkoľvek osobných údajov. Na zhromažďovanie osobných údajov online spôsobom používa spoločnosť MSD tieto dve metódy:

1. Informácie, ktoré nám poskytnete

Spoločnosť MSD zbiera osobné údaje a iné informácie, ktoré môžete vložiť do formulárov a dátových polí na našich webových stránkach. Takéto informácie môžu obsahovať kontaktné údaje (ako vaše meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, prihlasovacie meno používateľa a jeho heslo), dátum narodenia, osobné doklady, záľuby a záujmy, ako aj iné údaje. Spoločnosť MSD môže takisto zozbierať informácie o vašom zdraví, ktoré nám poskytnete prostredníctvom odpovedí na naše otázky a prieskumy.

2. Informácie prevzaté z vášho počítača alebo iného elektronického zariadenia

Niektoré z našich web-stránok a iné online prostriedky používajú záznamové technológie, ako napr. cookies, ktoré poskytujú dodatočnú funkčnosť, ktorá umožňuje využívať tieto zdroje efektívnejšie. Spoločnosť MSD používa záznamové technológie tak, že neidentifikujú vás osobne, ale napr. presný počet užívateľov, alebo stránky vzťahujúce sa na naše online prostriedky, resp.na zaznamenanie, či ste sa identifikovali ako odborník v oblasti zdravotníckej starostlivosti alebo ako obyvateľ určitej krajiny.

V niektorých prípadoch môže spoločnosť MSD použiť záznamové technológie spôsobom, ktorým vás osobne identifikuje, no jedine po tom, ako ste vložili svoje osobné údaje do formulára alebo dátového poľa na našej webovej stránke, resp. ak sme vás zaregistrovali ako používateľov našich online prostriedkov a poskytli vám prihlasovacie meno a heslo, založené na informáciách oprávnených prostredníctvom inej offline komunikácie s vami. Záznamové technológie môžeme použiť aj na zapamätanie si vašich osobných preferencií a výberu, ako sú vaše osobné údaje, ktoré ste vložili do dátových polí na našej web-stránke, vaše odpovede na naše prieskumy alebo časti našich webových stránok, ktoré často navštevujete. Môžete sa rozhodnúť, či si želáte, aby spoločnosť MSD používala záznamové technológie na to, aby si vás zapamätala, alebo aby vám osobne mohla poskytnúť ďalšie služby. Ak si želáte obmedziť zhromažďovanie dát prostredníctvom záznamových technológií, využite, prosím, niektorú z možností spomenutých nižšie.


Čo sú cookies?

Cookie je malý dátový súbor, ktorý je odoslaný z web serverov do pevného disku vášho počítača, kde sú uchovávané súbory, týkajúce sa vášho internetového prehliadača. Cookies umožňujú webovým stránkam zaznamenávať malé časti informácií vo vašom počítači a opätovne ich vyhľadať niekedy neskôr. Spoločnosť MSD používa dva typy cookies: jednorázové cookies, ktoré sú časovo obmedzené a vymažú sa z pamäte počítača, keď zavriete internetový prehliadač alebo vypnete počítač, a trvalé coookies, ktoré sú uložené na pevnom disku počítača, až pokým nevyprší čas ich uloženia, resp. pokiaľ ich skôr nevymažete.


Prečo spoločnosť MSD zhromažďuje, používa a zverejňuje osobné údaje?

Spoločnosť MSD zbiera osobné údaje online, pretože je to nevyhnutné, ak vám chce umožniť zaregistrovať sa do jednotlivých online prostriedkov spoločnosti MSD a jej prenosu dát, ako aj si ich upraviť a prispôsobiť podľa vlastnej potreby. Spoločnosť MSD používa osobné údaje zozbierané online na poskytnutie produktov, služieb a informácií, ktoré si jednotlivci vyžadujú; napr. vzdelávaciu literatúru, informácie týkajúce sa liekov spoločnosti MSD, e-mailové programy, nástroje, kvízy, dotazníky a prieskumy. Spoločnosť MSD analyzuje osobné údaje zhromaždené online za účelom určenia a ponúknutia ďalších služieb a postupov, o ktorých si myslíme, že vás môžu zaujímať. Spoločnosť MSD vyhodnocuje používanie online prostriedkov a prenosov dát jedine pomocou neidentifikovateľných údajov. Spoločnosť MSD tiež môže použiť osobné údaje na preverenie svojich online prostriedkov ohľadom oprávneného prístupu a bezpečnosti.


Zlučuje spoločnosť MSD osobné údaje?

V zhode s určenými cieľmi a stanovenými štandardmi v rámci týchto Zásad a s inými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré boli uvedené, v niektorých prípadoch spoločnosť MSD zlučuje a používa osobné údaje, ktoré jednotlivci poskytujú spoločnosti MSD prostredníctvom rôznych služieb a spojovacích kanálov ako sú telefón, prieskumy, webové stránky a iné online prostriedky a prenosy dát. Robíme tak v záujem zvýšenia kvality služieb, ktoré vám poskytujeme.


Aké mám možnosti v súvislosti s tým, ako spoločnosť MSD zbiera, používa a zverejňuje moje osobné údaje?

Máte tri druhy možností. Zahŕňajú nasledovné:

1. Žiadne osobné údaje

Môžete sa rozhodnúť, že neposkytnete spoločnosti MSD online žiadne osobné údaje tým, že nevložíte do formulárov a dátových polí na našich web-stránkach žiadne osobné údaje a tým, že nebudete využívať žiadne služby pre vás osobne, zabezpečované našimi online prostriedkami. Avšak niektoré z našich online prostriedkov sú prístupné iba tým, ktorí nám poskytli svoje osobné údaje, alebo ktorí využívajú naše služby „šité na mieru“.

2. Obmedzenia a nastavenia ohľadom používania a zverejnenia na iné účely

Niektoré online prostriedky spoločnosti MSD môžu vyžadovať vaše povolenie na používanie a zverejnenie vašich osobných údajov
v záujme toho, aby sme vás pridali do nášho zoznamu kontaktov a určili a mohli vám ponúknuť ďalšie služby a postupy, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Použitie vašich osobných údajov môžete obmedziť zaškrtnutím alebo nezaškrtnutím políčka, ktoré nájdete pri vkladaní týchto údajov.

3. Obmedzenia a nastavenia ohľadom zaznamenávania

Online prostriedky spoločnosti MSD, ktoré používajú záznamové technológie, ako cookies, na zapamätanie si vašich osobných preferencií a výberov, vám umožňujú vybrať si, či si želáte, aby spoločnosť MSD používala takéto technológie na to, aby si vás zapamätala, alebo aby vám osobne mohla poskytnúť ďalšie služby. Vybrať si môžete pomocou zaškrtnutia alebo nezaškrtnutia políčka, ktoré nájdete pri registrácii, alebo pri zadávaní vašich osobných údajov do formulárov a dátových polí. Naše online prostriedky neobmedzujú neidentifikovateľné použitia záznamových technológií jednotlivými užívateľmi. Jednotliví užívatelia môžu kontrolovať používanie určitých záznamových technológií, ako napr. cookies, prostredníctvom väčšiny internetových prehliadačov. Niektoré internetové prehliadače umožňujú obmedziť alebo zablokovať používanie cookies pre jednotlivé web-stránky. Iné prehliadače vám umožnia vybrať si nastavenia cookies pre všetky webové stránky, ktoré navštevujete. Pre bližšie informácie o používaní technológie cookies si, prosím, prečítajte časť „Informácie prevzaté z vášho počítača alebo iného elektronického zariadenia“, ktorú nájdete vyššie. V nej sú objasnené spôsoby, akými spoločnosť MSD používa záznamové technológie. Ak obmedzíte alebo zablokujete cookies, niektoré funcie našich web-stránok nemusia fungovať správnym spôsobom, vrátane prístupu k niektorým našim stránkam, ktoré vyžadujú registráciu.


Kto bude mať prístup k mojim osobným údajom?

Vaše osobné údaje budú dostupné pre spoločnosť MSD, vrátane jej dcérskych spoločností, divízií a skupín s celosvetovou pôsobnosťou, ako aj pre osoby a organizácie, ktoré používajú osobné údaje výhradne pre spoločnosť MSD a podľa jej nariadenia. Použitie a zverejnenie osobných údajov externými osobami a organizáciami, konajúcimi v mene spoločnosti MSD, sa riadia zmluvami, ktoré vyžadujú, aby boli osobné údaje patrične chránené. Vaše osobné údaje budú použité a zverejnené spoločnosťou MSD a osobami a organizáciami, ktoré pracujú v jej mene, a to výlučne spôsobom, ktorý je v súlade s týmito Zásadami a inými príslušnými predpismi
o ochrane osobných údajov, a to výlučne tak, ako to povoľujú alebo vyžadujú zodpovedajúce zákony, nariadenia a smernice.


Poskytuje spoločnosť MSD osobné informácie tretím stranám?

Spoločnosť MSD vo všeobecnosti nepredáva osobné informácie svojich klientov, no môžu nastať okolnosti, kedy sa spoločnosť MSD môže z obchodných dôvodov rozhodnúť, že zreorganizuje svoje podnikateľské aktivity alebo sa ich úplne zbaví, a to prostredníctvom predaja, fúzie alebo akvizície. Za týchto okolností môžu byť osobné údaje poskytnuté skutočným alebo budúcim nadobúdateľom. Spoločnosť MSD zaobstará písomné uistenie, že za týchto okolností budú osobné údaje patrične chránené. Okrem situácií, kedy je to jednoznačne povolené alebo vyžadované zákonom, alebo stanovené týmito Zásadami, nebudú vaše osobné údaje poskytované ďalej bez vášho povolenia.


Ako spoločnosť MSD chráni osobné údaje?

Spoločnosť MSD podnikne primerané kroky na ochranu osobných údajov pri ich prenose z vášho počítača k našim online prostriedkom a serverom, ako aj na ochranu osobných údajov, ktoré sú v jeho vlastníctve, pred neoprávneným prístupom, zverejnením, pozmenením alebo zničením. Zodpovednosť za zabezpečenie vašich kópií hesiel a príslušných prístupových kódov do našich online prostriedkov nesiete vy.


Ako spoločnosť MSD chráni osobné údaje detí?

Vo všeobecnosti nie sú webové stránky spoločnosti MSD určené deťom a väčšina online služieb, ktoré poskytujeme, je určená pre osoby staršie ako 18 rokov. V prípade, že sú žiadosti o informácie o lieku povolené zákonom, osoby, žiadajúce informácie o lieku, ktorý je určený pre deti, musia mať 18 alebo viac rokov.


Tento odsek našich Zásad sa týka iba webových stránok spoločnosti MSD, ktoré poskytujú voliteľné možnosti pre deti. Nevzťahuje sa na iné naše stránky a online prostriedky.


Iba pre deti

V niektorých prípadoch poskytujú webové stránky spoločnosti MSD možnosti pre deti pod 13 rokov. Väčšina týchto voliteľných služieb nezhromažďuje osobné údaje. V prípadoch, kde tieto voliteľné služby zhromažďujú osobné údaje o deťoch, vyžadujeme súhlas rodičov s tým, že deti sa môžu zúčastniť týchto voliteľných služieb. Žiadosti o súhlas rodičov objasňujú, ako zbierame, používame a zverejňujeme osobné údaje o deťoch, a zahŕňajú možnosť, aby rodičia zabránili zhromažďovaniu, používaniu a zverejňovaniu informácií o ich deťoch.

Spoločnosť MSD zhromažďuje od detí iba nevyhnutné osobné údaje a používa osobné údaje o deťoch iba na poskytnutie požadovaných služieb. Pokiaľ nemáme vopred súhlas rodičov, nepoužijeme alebo nezverejníme osobné údaje o dieťati žiadnej tretej strane, ktorá nepracuje v mene spoločnosti MSD. Kedykoľvek, keď sa rodič rozhodne zrušiť svoj súhlas s používaním alebo zverejňovaním osobných údajov, ktoré nám poskytol o svojom dieťati, budeme sa primerane snažiť okamžite odstrániť takéto údaje z našich databáz.

Nepožadujeme, aby deti pod 13 rokov zverejnili viac osobných údajov, ako je potrebné na účasť v ktorejkoľvek online službe. Ak nám dieťa,
o ktorom vieme, že má menej ako 13 rokov, pošle svoje osobné údaje, použijeme ich výlučne na to, aby sme tomuto dieťaťu odpovedali a informovali ho o tom, že musíme mať súhlas jeho rodiča pred tým, ako prijmeme akékoľvek údaje o ňom.


Ako sa môžem dostať k mojim osobným údajom a opraviť ich?

Ak sa chcete dostať k svojim osobným údajom a upraviť ich, aby boli presné, úplné a aktuálne, kontaktujte nás na relevantnej adrese. Ak je to v ponuke, môžete aktualizovať svoje osobné údaje online tak, že pozmeníte informácie, ktoré ste predtým vložili do formulárov a dátových polí na našich web-stránkach. Kde to zákon dovoľuje, vaša možnosť prístupu a opravy osobných informácií bude obmedzená, ak by prístup a oprava mohli: zabrániť spoločnosti MSD spĺňať právne a etické záväzky; brániť spoločnosti MSD v pátraní po, vyhlásení alebo hájení právnych nárokov; viesť k zverejneniu osobných údajov o tretej strane; viesť k porušeniu zmluvy alebo k zverejneniu obchodných tajomstiev alebo iných majetkovo-právnych informácií, týkajúcich sa spoločnosti MSD alebo tretej strany.


Aká je kontaktná adresa spoločnosti MSD pre otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov?

V prípade otázok ohľadom týchto Zásad alebo ohľadom postupov, pomocou ktorých spoločnosť MSD zbiera, používa a zverejňuje informácie, môžete nás kontaktovať na relevantnej adrese. Ak nás budete kontaktovať, uveďte, prosím, názov webovej stránky alebo iného online prostriedku, kde ste poskytli informácie, ako aj obsah informácií, ktoré ste poskytli. Budeme sa primerane snažiť odpovedať ihneď na vaše požiadavky a otázky ohľadom nášho používania vašich osobných údajov. Okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon, spoločnosť MSD nemôže zaručiť odpoveď na otázky alebo pripomienky, týkajúce sa tém, ktoré nesúvisia s týmito Zásadami alebo postupmi spoločnosti MSD ohľadom osobných údajov.


Ako sa dozviem, že spoločnosť MSD aktualizovala tieto zásady?

Spoločnosť MSD môže aktualizovať tieto Zásady pravidelne. Spoločnosť MSD si vyhradzuje právo na pozmeňovanie, pridávanie alebo odstraňovanie častí tohto vyhlásenia o osobných údajoch podľa svojho uváženia. Ak sa rozhodneme zmeniť tieto Zásady, oznam o týchto zmenách uverejníme na našej stránke, takže budete vždy informovaní o tom, ako údaje zhromažďujeme, ako ich môžeme použiť a či ich niekomu poskytneme. Tieto Zásady boli naposledy aktualizované 17. augusta 2015.

 

* znamená Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, jeho dcérske spoločnosti, divízie a skupiny s celosvetovou pôsobnosťou ktorých je Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA súčasťou.

The module 1.5.10

 

The module 1.5.10

 

The module 1.6.2

The module 1.6.2

The module 1.6.3

The module 1.6.4

The module 1.67

The module 1.6.8

The module 1.6.9

The module 1.6.10